Thông tin & Sự kiện

Thực hành tư vấn thuốc của Ds học viên Nhà Thuốc Tốt tại NT Công ty TNHH Nhà Thuốc Tốt

Ngày 24/06/2017 20:55

 

THỰC HÀNH TẠI NHÀ THUỐC PHƯƠNG ANH - CÔNG TY NHÀ THUỐC TỐT ngày 19.06.2017

VUI -VUI- VUI - cái gì đây 

Giới thiệu các Ds xinh đẹp khóa Tư vấn thuốc và quản trị nhà thuốc GPP của Nhà Thuốc Tốt